Have a question?
Message sent Close

NA08 | OHS by Hazard Classes

Numeko Academy Training Program, which aims to raise awareness and raise awareness about the risks and protection measures specific to ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
photodune-2650397-sailing-m-1024x683

Numeko Academy Training Program, which aims to raise awareness and raise awareness about the risks and protection measures specific to the work and workplace, the new risks, and the legal rights and responsibilities of the employees, and to bring positive knowledge, skills, attitudes and behavior changes towards occupational health and safety.

Who Shoud Attend?

All Employees

Educational content

1. General subjects
a) Information on labor legislation
b) Legal rights and responsibilities of employees
c) Workplace cleaning and order
d) Legal consequences arising from work accident and occupational disease

2. Health Issues
a) Causes of occupational diseases
b) Disease prevention principles and application of prevention techniques
c) Biological and psychosocial risk factors
d) First Aid

3. Technical issues
a) Chemical, physical and ergonomic risk factors
b) Manual lifting and carrying
c) Shine, explosion, fire and fire protection
d) Safe use of work equipment
e) Working with screened vehicles
f) Electricity, its dangers, risks and precautions
g) Causes of occupational accidents, application of principles and techniques of protection
h) Safety and health signs
i) Use of personal protective equipment
j) General rules of occupational health and safety and safety culture
k) Evacuation and rescue

NA08 | Tehlike Sınıflarına Göre İSG

Çalışanları yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri, ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları ve sorumlulukları ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
photodune-2650397-sailing-m-1024x683

Çalışanları yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri, ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olumlu yönde bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği kazandırmak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

Tüm Çalışanlar

Eğitim İçeriği

Genel Konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
c) İşyeri temizliği ve düzeni
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları

Sağlık Konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
ç) İlkyardım

Teknik Konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
b) Elle kaldırma ve taşıma
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
d) Ekranlı araçlarla çalışma
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
ı) Tahliye ve kurtarma