Have a question?
Message sent Close

MN01 – Etkili İletişim Stratejileri

Kişiler arası çatışma kaçınılmaz bir yaşam olgusudur ve gerek kurumsal gerekse bireysel ilişkilere kadar hemen hemen her alanda ortaya çıkabilir. ... Show more
Instructor
Numeko Academy
8 Students enrolled
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
Business training

Kişiler arası çatışma kaçınılmaz bir yaşam olgusudur ve gerek kurumsal gerekse bireysel ilişkilere kadar hemen hemen her alanda ortaya çıkabilir. Çözümlenmeyen çatışmanın en belirgin sonucu her alanda gerek kişisel gerekse toplu stres seviyesini arttırması, buna karşılık verimliliği ve yaşam kalitesini düşürmesidir. Gerek kurumsal üst-ast ilişkilerinde gerekse sosyal iletişimde çatışma çözümlemeyi öğrenmek, sağlıklı bir sosyal ortamın korunması için de, verimlilik için de büyük öneme sahiptir.

Kişisel ya da ilişkisel çatışmalar genellikle kimlik ya da benlik algısı ya da sadakat, güven ihlali, ihanete uğrama algısı veya saygısızlık gibi kişiler arası ilişkinin bireysel yönleri ile ilgilidir. Kurumsal çatışmalar hedefler, yapılar, prosedürler ve operasyonel araçlar gibi kurumsal örgütlenme ögelerinin birey üzerindeki etkileriyle ortaya çıkarlar. Çıkar çatışmaları ise toplum veya kurum içinde zaman, finans, mekan gibi kaynakların nasıl dağıtıldığına ilişkindir, şiddet ve yoğunlukları göreceli faktörlere bağlıdır.

Çatışma çözmedeki ana zorluk, analiz ve çözümlemenin tarafların sözel iletişimine bağımlı oluşudur. Halbuki insan iletişiminin çok büyük bir bölümü sözsüz iletişimden oluşur ve var olan sözel iletişim ise çoğu zaman ‘açıkça söylenmesi o an için bireye daha uygun gelmeyen’ içerik nedeniyle eksik bilgi sunar.

Bu program birey, mikro topluluk ve makro topluluk ilişkiselliğini çatışma kökeni ve türü bazında analiz edebilme, sözel iletişimdeki alt metinleri okuyabilme, yönetici, çalışan veya sosyal birey katmanlarında analiz ve çözümleme için doğru stratejileri seçme ve uygulama yetilerini kazandırmayı hedefler.

Ön Koşul

Kurumsal firmaların orta ve üst düzey yöneticileri katılabilir. En az 5 yıllık iş deneyimi gereklidir.

Kimler Katılmalı?

İletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Eğitim yöneticilere özel olduğundan dolayı, katılımcı profilini korumak için iş ve yöneticilik deneyimi aranmaktadır.

Eğitim İçeriği

1. Kişisel yönetim

 • Zihnin buzdağı
 • Beynin yapısı
 • Limbik Sistem
 • Öğrenme mekanizması
 • Duygusal Hafıza
 • Kişilik profilleri
 • Gözlemle kişilik profilleme

2. İletişim Yönetimi

 • İletişimin kuralları
 • Dinleme
 • Soru sorma
 • Maslow-Herzberg Motivasyon modelleri
 • Baskı Altında Davranış
 • Özgüvenli Tavır – ‘Assertiveness’
 • İknanın psikolojisi
 • Kişilik profillerine göre ikna
 • NLP EAC, vücut dili ve duygudurum izleme
 • NLP Sözel alt metin okuma
 • Dinlemenin kanalları
 • Çatışma yönetiminde ben dili modeli
 • Hayır diyebilmek
 • Fark yaratma ve handikap ilkesi

3. Sözsüz iletişim

 • Sözel bellek mekanizması
 • Hayatta kalma içgüdüsü ve fiziksel refleksler
 • Hayatta kalma içgüdüsü ve psikolojik refleksler
 • Semantik ayrıştırma teknikleri
 • Temel NLP sözel ayrıştırma teknikleri
 • Vücut dili: doğrular ve yanlışlar
 • Mikro mimik okuma

4. İçsel ve dışsal çatışma yönetimi

 • Kaçınmanın mekaniği
 • Üste çıkma eğilimi psikolojisi
 • Savunmacılığın psikolojisi
 • Kontrol eğilimi psikolojisi
 • Pasif-agresif eğilim psikolojisi
 • Stres altında davranış değişikliği
 • Tepeden bakma psiklojisi
 • Gerekçe hazırlama psikolojisi
 • Davranış profiline yansımalar
 • Bireysel ve iletişimsel farkındalık
 • İkilem problemi – Oyun teorisi
 • Pazarlık teorisi ve çatışma çözümleme

Uygulama Kapsamı

 • Vaka analizleri
 • Bireysel geri bildirim ve değerlendirmeler
 • Kapanış

MN01 – Effective Communication Strategies

Interpersonal conflict is an inevitable phenomenon of life and can occur in almost every area, from corporate to individual relationships. ... Show more
Instructor
Numeko Academy
8 Students enrolled
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
Business training

Interpersonal conflict is an inevitable phenomenon of life and can occur in almost every area, from corporate to individual relationships. The most prominent result of the unresolved conflict is that it increases both personal and collective stress levels in every area, while decreasing efficiency and quality of life. Learning to resolve conflict both in corporate upper-subordinate relations and social communication is of great importance for productivity and for maintaining a healthy social environment.

Personal or relational conflicts usually relate to the individual aspects of identity or self-perception or interpersonal relationships, such as loyalty, breach of trust, perception of betrayal or disrespect. Institutional conflicts arise through the effects of institutional organizational elements such as goals, structures, procedures and operational tools on the individual. Conflicts of interest are related to how resources such as time, finance and space are distributed within the society or institution, and their intensity and intensity depend on relative factors.

The main difficulty in conflict resolution is that analysis and analysis depend on the verbal communication of the parties. However, most of the human communication consists of non-verbal communication, and the existing verbal communication often provides incomplete information due to the content that is ‘obviously not more appropriate for the individual at the time’.

This program aims to analyze individual, micro-community and macro-community relationality on the basis of origin and type of conflict, to read sub-texts in verbal communication, to select and apply the right strategies for analysis and analysis at the levels of managers, employees or social individuals.

Prerequisite

Medium and senior executives of corporate companies can participate. A minimum of 5 years of work experience is required.

Who should attend?

Anyone who wants to improve their communication skills can participate. Since the training is specific to managers, business and management experience is sought to protect the participant profile.

Course Content (Repetition of Information)

1. Personal management

 • Iceberg of the mind
 • The structure of the brain
 • Limbic System
 • Learning mechanism
 • Emotional Memory
 • Personality profiles
 • Personality profiling by observation

2. Communication Management

 • Rules of communication
 • Don’t listen
 • Asking questions
 • Maslow-Herzberg Motivation models
 • Behavior Under Pressure
 • Confident Attitude – ‘Assertiveness’
 • Psychology of persuasion
 • Persuasion according to personality profiles
 • NLP EAC, body language and mood monitoring
 • NLP Verbal subtext reading
 • Listening channels
 • I language model in conflict management
 • Saying no
 • Difference and handicap principle

3. Nonverbal communication

 • verbal memory mechanism
 • Survival instinct and physical reflexes
 • Survival instinct and psychological reflexes
 • Semantic parsing techniques
 • Basic verbal parsing techniques of NLP
 • Body language: right and wrong
 • Micro mimic reading

4. Internal and external conflict management

 • Mechanics of avoidance
 • Psychology of propagation tendency
 • Psychology of advocacy
 • Psychology of control tendency
 • Passive-aggressive tendencies psychology
 • changes in the behavior under stress
 • Overlook psychology
 • Justification psychology
 • Reflections on the behavior profile
 • Individual and communicative awareness
 • Dilemma problem – Game theory
 • Bargaining theory and conflict resolution

Scope of Application

 • Case studies
 • Individual feedback and evaluations
 • Closure