Have a question?
Message sent Close

MN02 – Satış Yönetimi

Hangi iş alanında olursanız olun, ürün veya hizmetinizin satışı gerçekleşmediği sürece o alanda fazla kalamazsınız. Dahası, en iyi ürün ve ... Show more
Instructor
Numeko Academy
8 Students enrolled
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
Succesful businessman

Hangi iş alanında olursanız olun, ürün veya hizmetinizin satışı gerçekleşmediği sürece o alanda fazla kalamazsınız. Dahası, en iyi ürün ve hizmete sahip olsanız bile, müşterinin bundan haberi yoksa bunlar hiç bir işe yaramaz. Satış ve pazarlamanın gün geçtikçe birbirinden ayrılmaz hale geldiği, hızla sanalleşmekte olan bir piyasada yüzyıllardır değişmeyen tek gerçek, satış yapmanın hala dünyanın en zor işlerinden biri olduğu. Bugün satın alma kararları ister insanlar tarafından, ister gelişmiş uygulama yazılımları tarafından verilsin, satış konusunda günümüzle geçmişin bir başka değişmeyen ortak yanı da, satılan şeyin ürün veya hizmetin kendisi değil, müşteride yarattığı değer olduğu gerçeği.

Bunun yanısıra her gün biraz daha karmaşıklaşan müşteri iletişimi, müşterilerin sürekli artan ve çeşitlenen ihtiyaçları, ekonominin ve piyasanın değişken dinamiklerine uyumlu planlama ve strateji ihtiyacı, sürekli fark yaratarak rekabetin ötesine geçme gereksinimi, hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak gittikçe küçülen dünyada hızla değişen değer ve algılar, itiraz ve şikayetlerin yönetilmesi, her an sayısı artan rakipler, en deneyimli satış elemanının bile sürekli karşılaştığı engeller olarak karşımıza çıkmakta.

Bu program, satış sanatı ve pazarlama bilimi konusunda formal bir eğitim almış olsun veya olmasın, değişen dünyada performans ve başarısını arttırmak isteyen yönetici ve çalışanlara satış, pazarlama, müşteri yönetimi, sorun çözme ve stratejik planlama kavramlarını anlatmayı ve içselleştirmeyi hedefler.

Ön Koşul

Kurumsal firmaların orta ve üst düzey satış yöneticileri katılabilir. En az 7 yıllık iş deneyimi gereklidir.

Kimler Katılmalı?

Satış becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Eğitim satış yöneticilerine özel olduğundan dolayı, katılımcı profilini korumak için iş ve yöneticilik deneyimi aranmaktadır.

Eğitim İçeriği

1. Kişisel yönetim

 • Zihnin buzdağı
 • Beynin yapısı
 • Limbik Sistem
 • Öğrenme mekanizması
 • Duygusal Hafıza
 • Kişilik profilleri
 • Gözlemle kişilik profilleme

2. İletişim Yönetimi

 • İletişimin kuralları
 • Dinleme
 • Soru sorma
 • Maslow-Herzberg Motivasyon modelleri
 • Baskı Altında Davranış
 • Özgüvenli Tavır – ‘Assertiveness’
 • İknanın psikolojisi
 • Kişilik profillerine göre ikna
 • NLP EAC, vücut dili ve duygudurum izleme
 • NLP Sözel alt metin okuma
 • Dinlemenin kanalları
 • Çatışma yönetiminde ben dili modeli
 • Hayır diyebilmek
 • Fark yaratma ve handikap ilkesi

3. Satış ve pazarlık yönetimi

 • Karar alma problemi – Oyun teorisi
 • Çatışma çözümleme – Pazarlık teorisi
 • Satın almanın irrasyonelliği
 • Müşteriyi yönlendirme – ‘Influence’
 • Müşteri erişimi ve satış hunisi

4. Temel pazarlama ve strateji yönetimi

 • Pazarlamanın 5 ‘P’si
 • Pazar konumu ve Ansoff matrisi
 • Ürün-kaynak ilişkisi ve BCG maodeli
 • Ürün yaşam eğrisi
 • Pazarlama gözüyle ihtiyaç ve pazar dengesi
 • Pareto kuramı ve müşteri sadakati
 • SWOT – TOWS: Stratejik analiz ve planlama
 • Rekabet ve değer zinciri
 • Müşteri kimdir, ne bekler?
 • Problem çözümünde kök neden analizi

Uygulama Kapsamı

 • Vaka analizleri
 • Bireysel geri bildirim ve değerlendirmeler
 • Kapanış

MN02 – Sales Management

Regardless of your business, you cannot stay in that area unless your product or service is sold. What’s more, even ... Show more
Instructor
Numeko Academy
8 Students enrolled
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
Succesful businessman

Regardless of your business, you cannot stay in that area unless your product or service is sold. What’s more, even if you have the best products and services, if the customer doesn’t know about it, they won’t do anything at all. The only fact that sales and marketing have become inseparable day by day and that has not changed for centuries in a rapidly virtualizing market is that selling is still one of the hardest jobs in the world. Whether the decisions of purchasing are made by humans or advanced application software today, another unchanging partner of today and the past is the fact that what is sold is the value created by the customer, not the product or service itself.

In addition, customer communication that becomes more and more complex every day, the ever-increasing and diverse needs of customers, the need for planning and strategy in line with the changing dynamics of the economy and the market, the need to go beyond the competition by constantly making a difference, the rapidly developing technology and the rapidly changing value in the ever-shrinking world. perceptions, management of objections and complaints, increasing number of competitors, and barriers that even the most experienced salesperson face constantly.

This program aims to explain and internalize the concepts of sales, marketing, customer management, problem solving and strategic planning to managers and employees who want to increase their performance and success in a changing world, whether or not they have formal training in sales art and marketing science.

Prerequisite

Intermediate and senior sales managers of corporate companies can participate. A minimum of 7 years of work experience is required.

Who should attend

Anyone who wants to improve their sales skills can participate. Since the training is specific to sales managers, business and management experience is sought to protect the participant profile.

Course Content (Repetition of Information):

1. Personal management

 • Iceberg of the mind
 • The structure of the brain
 • Limbic System
 • Learning mechanism
 • Emotional Memory
 • Personality profiles
 • Personality profiling by observation

2. Communication Management

 • Rules of communication
 • Don’t listen
 • Asking questions
 • Maslow-Herzberg Motivation models
 • Behavior Under Pressure
 • Self-confident attitude – ‘Assertiveness’
 • Psychology of persuasion
 • Persuasion according to personality profiles
 • NLP EAC, body language and mood monitoring
 • NLP Verbal sub- text reading
 • Listening channels
 • I language model in conflict management
 • Saying no
 • Through the creation and handicap principle

3. Sales and bargaining management

 • Decision making problem – Game theory
 • Conflict resolution – Bargaining theory
 • Irrationality of Purchasing
 • Customer orientation – ‘Influence’
 • Customer access and sales funnel

4. Basic marketing and strategy management

 • 5 ‘ P of marketing
 • Market position and Ansoff matrix
 • Product-source relationship and BCG model
 • Product life cycle
 • Need and market balance through marketing
 • Pareto theory and customer loyalty
 • SWOT – TOWS: Strategic analysis and planning
 • Competition and value chain
 • Who is the customer, what to expect ?
 • Root cause analysis in problem solving

Scope of Application

 • Case studies
 • Individual feedback and evaluations
 • Closure